ජාතික ආදායම

January 30, 2019

සමාජවාදී රටක අයවැය

මේ දිනවල අප රටේ ආර්ථික ක්ෂේක්‍රයෙහි ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් පිළිබඳ කතා බහ වෙමින් තිබේ. එකක් රුපියලේ අගය […]