ජයතිලක ද සිල්වා

November 8, 2018

ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබරයෙහි ආදර්ශය අගයමු

ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝබර සමාජවාදී විප්ලවයෙන් ඉතිහාසයෙහි නව යුගයක් උදා වී. එය හැඳින්වෙන්නේ ධනවාදයෙන් සමාජවාදයට සංක‍්‍රමණය වන යුගය ලෙස. […]