ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

November 21, 2018
ටිල්වින් සිල්වා

සෝවියට් දේශයේ බිඳ වැටීම ගැන දේශපාලනික කියවීමක්

          ලොව ප‍්‍රථම සමාජවාදී රාජ්‍යය ලෙස සෝවියට් රුසියාවත් පසුව සෝවියට් දේශයත් නිර්මාණය කළ […]
February 17, 2017
දේශයේ හෘදසාක්ෂිය

හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල

හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
ජාතික ගැටළුව

ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා ප්‍රවේශයක් (යෝජනා මාලාව)

නියමුවා ප්‍රකාශන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
තරුණ සමාජවාදියා

තරුණ සමාජවාදියා

සමාජවාදී තරුණ සංගමය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
පක්ෂයේ ඉතිහා

පක්ෂයේ ඉතිහාසය (1965 – 1994)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
February 17, 2017
සෝවියට් දේශයේ

සෝවියට් දේශයේ බිඳවැටීම සහ ධනවාදයේ වත්මන් අර්බුදය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියමුවා ප්‍රකාශන