චින්තනය නිදහස් වීමට

February 24, 2020

චින්තනය නිදහස් වීමට නම්…

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 17            කිසියම් නිශ්චිත සමාජයක, එම සමාජයේ ජීවත්වන පුද්ගලයන් […]