ගතානුගතික බව

February 24, 2020

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 14         මානව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධාකරන කරුණක් […]
January 22, 2019

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

ලෝකය සහ සමාජය නිවැරදිව ‌තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? නව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධා කරන […]