කාන්තා දිනය

March 8, 2019
rsz_international-womens-day-rtr-3c0d3f157dcd6632f7df01082a195286

ස්ත්‍රී සටන්කාමීත්වයෙන් උපන් කාන්තා දිනය – මාර්තු 08

කම්කරු ස්ත්‍රීන්ට ඡන්ද බලය අවශ්‍ය වන්නේ ඇයට ආර්ථිකමය හා සංස්කෘතිමය වාසි අත්කර ගැනීමට පමණක් මිස ඇගේ පංතියේම […]