කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

February 17, 2017
කල්ලිවාදය

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය