ඕලන්දයේ ධනේශ්වර විප්ලවය

May 14, 2019
rsz_7399872162_a10d26b334_b

ඕලන්දයේ ධනේශ්වර විප්ලවය

ඕලන්දය, පොදුවේ ලෝකය තුළ නෙදර්ලන්තයට පර්යාය නමකි. එසේ හඳුන්වනු ලැබුවද නෙදර්ලන්තය තුළ ඕලන්දය යනු එහි ප්‍රාන්ත 12න් […]