ඔබ සිතන්නේ හදවතින්ද? මොළයෙන්ද?

February 24, 2020

ඔබ සිතන්නේ හදවතින්ද? මොළයෙන්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 19         මුළු හදින් මම ඇයට පෙම් කොට අනාගත පෙම් […]