එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා

March 19, 2019

විවෘත ආර්ථිකයට 40යි, නොසැලෙන ආර්ථිකයක්ද? එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකාද?

Resilient  Economy or  Enterprise Sri Lanka? දශක 4ක් ඍජු ලෙසම ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ලෙස ක්‍රියාවට නගන ලද […]