එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා

March 19, 2019
rsz_awantha

විවෘත ආර්ථිකයට 40යි, නොසැලෙන ආර්ථිකයක්ද? එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකාද?

Resilient  Economy or  Enterprise Sri Lanka? දශක 4ක් ඍජු ලෙසම ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ලෙස ක්‍රියාවට නගන ලද […]