උපරි ව්‍යූහය

November 14, 2018
220px-Gramsci

අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්චි

අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්චි (1891 ජනවාරි 22 – 1937 අප්‍රේල් 27)         සමාජයේ උපරි ව්‍යූහය පිළිබඳ […]