ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන

June 20, 2019
rsz_789623bf-c856-4ca9-a0cd-6a300ba24de6_w650_r0_s

ඉස්ලාම් ආගමික අන්තවාදී පදනම් මත ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන

ලොව පුරා ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සිය ගණනක් අතුරින් පසුගිය දශක කිහිපය තුළ වඩාත් ක්‍රියාකාරී වූ සංවිධාන සියල්ලක්ම […]