ඉන්සයිට්

February 8, 2019

අඟහරු මත ස්ථාපනය කළ භූ පර්යේෂණාගාරය InSight

ඉන්සයිට් –  InSight අනෙකුත් ග්‍රහලෝකවලට සාපේක්‍ෂව සලකා බලද්දී අඟහරු ග්‍රහයා සම්බන්ධයෙන් ජන වහරේ එන මිත්‍යා විශ්වාස සහ ප්‍රවාද […]