ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රාම්ස්ෂි

November 9, 2018

Antonio Gramsci 1891-1937

ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රාම්ස්ෂි (1891 – 1937)             ඉතාලියානු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නිර්මාතෘ,  එම පක්ෂයේ ප්‍රධාන […]