ආරක්ෂණවාදය

May 29, 2019
ට්‍රම්ප්

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද අධිරාජ්‍යවාදයේ වත්මන් භූමිකාව

පොදුවේ ලෝකය විසින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය හඳුනා ගන්නේ අධිරාජ්‍යවාදී කඳවුරේ ප්‍රමුඛයා ලෙසය; එහි යුදමය පෙරමුණවන නේටෝ සංවිධානයේ […]