ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව

December 19, 2018

ව්‍යවස්ථාමය සදාචාරය.

රටක් පාලනය කරන මූලික නීතිය එරටෙහි ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා නීතිය ප‍්‍රකාරව ලෝකයේ ව්‍යවස්ථා ලිඛිත සහ […]