ආගම සහ විද්‍යාව

April 1, 2019

ආගම හා විද්‍යාව අතර අරගලය

වසර 2000කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ (අද ද එම අරගලය පවතී) ආගම සහ විද්‍යාව අතර ඇති අරගලය ආගම රාජ්‍ය […]