අවස්ථාවාදය

April 24, 2019

වමේ ව්‍යාපාරය සහ න්‍යායික පීලි පැනීම්

හැඳින්වීම ලංකාවේ වාමාංශික ව්‍යාපාරයේ ප්‍රභවය හා විකාශය පැරණි වමේ ව්‍යාපාරයේ න්‍යායික පීලි පැනීම් පැරණි වමේ ව්‍යාපාරයේ න්‍යායික […]
December 13, 2018

අත්දැකීම් කිහිපයක් – රෝහණ විජේවීර

         1971 අරගලය ලාංකීය දේශපාලනයේ විශේෂ සන්ධිස්ථානයක් වූ අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන ගමන් […]