අර්බුදය

July 9, 2019

අර්බුදය සහ අරාජිකත්වය

දිගුකලක් තිස්සේ අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යමින් තිබූ ලංකාවේ පසුගාමී හා දුර්වල ධනපති ක්‍රමය එහි තර්කානුකූල අවසානයට පැමිණෙමින් තිබෙන […]