අයවැය

January 30, 2019
0b7e490a-76cc-4d43-9e2a-540107c86922_rw_1920

සමාජවාදී රටක අයවැය

මේ දිනවල අප රටේ ආර්ථික ක්ෂේක්‍රයෙහි ප්‍රධාන මාතෘකා දෙකක් පිළිබඳ කතා බහ වෙමින් තිබේ. එකක් රුපියලේ අගය […]