අප මරා දැමුවද අප නගන එඬ සදා නොමියෙනු ඇත

February 17, 2017
අප මරා දැමුවද

‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම