අනිවාර්යය හා අහම්බය

February 24, 2020

අනිවාර්යය හා අහම්බය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 12           දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේදී, අප අවට ලෝකය හා […]
February 20, 2020

ලෝකය විවිධත්වයේ ඒකත්වයක් ලෙස

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 09 සමස්ත ප්‍රකෘතියත් එහි සිදුවන සිදුවීම් හා ක්‍රියාකාරකමුත් නිවැරදිව වටහා ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය වන […]