අධිරාජ්‍යවාද

March 14, 2019
14322744_1784304441787462_9012165818170422667_n

අධිරාජ්‍යවාදයේ සමාජ සංස්කෘතික භූමිකාව

ධනවාදයේ ඉහළම අවධිය මෙන්ම, ධනවාදයේ අවසන් අවධිය වන අධිරාජ්‍යවාදී යුගයේ දී සිදුවනුයේ බලවත් රටවල් විසින් දුර්වල රටවල් […]