විමර්ශන සඟරාව

November 22, 2018
1998 dec

විමර්ශන – 1998 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 1998 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 oct

විමර්ශන – 1998 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 1998 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 sep

විමර්ශන – 1998 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 1998 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 aug

විමර්ශන – 1998 අගෝස්තු

විමර්ශන 1998 අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) 
November 22, 2018
1998 july

විමර්ශන – 1998 ජූලි

විමර්ශන 1998 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 june

විමර්ශන – 1998 ජූනි

විමර්ශන 1998 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 apr

විමර්ශන – 1998 අප්‍රේල්

විමර්ශන 1998 අප්‍රේල් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 mar

විමර්ශන – 1998 මාර්තු

විමර්ශන 1998 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1998 jan

විමර්ශන – 1998 ජනවාරි

විමර්ශන 1998 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1997 nov

විමර්ශන – 1997 නොවැම්බර්

විමර්ශන 1997 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018
1997 oct

විමර්ශන – 1997 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 1997 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1997 sep

විමර්ශන – 1997 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 1997 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018
1997 aug

විමර්ශන – 1997 අගෝස්තු

විමර්ශන 1997 අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018
1997 july

විමර්ශන – 1997 ජූලි

විමර්ශන 1997 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018
1996 nov

විමර්ශන – 1996 නොවැම්බර්

විමර්ශන 1996 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1996 sep

විමර්ශන – 1996 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 1996 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි