විමර්ශන සඟරාව

December 3, 2018
2006 jan

විමර්ශන – 2006 ජනවාරි

විමර්ශන 2006 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 dec

විමර්ශන – 2008 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2008 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 nov

විමර්ශන – 2008 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2008 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 oct

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2008 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාලපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 sep

විමර්ශන – 2008 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2008 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 aug

විමර්ශන – 2008 අගෝස්තු

විමර්ශන 2008 අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 july

විමර්ශන – 2008 ජූලි

විමර්ශන 2008 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 june

විමර්ශන – 2008 ජූනි

විමර්ශන 2008 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 may

විමර්ශන – 2008 මැයි

විමර්ශන   2008 මැයි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 apr vim

විමර්ශන – 2008 අප්‍රේල්

විමර්ශන 2008 අප්‍රේල් (මෙතනින් ලබා ගන්න)
November 30, 2018
2008 mar

විමර්ශන – 2008 මාර්තු

විමර්ශන – 2008 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 feb

විමර්ශන – 2008 පෙබරවාරි

විමර්ශන – 2008 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 jan

විමර්ශන – 2008 ජනවාරි

විමර්ශන 2008 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමු‍ණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1999 oct

විමර්ශන – 1999 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 1999 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 22, 2018
1999 sep

විමර්ශන – 1999 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 1999 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි
November 22, 2018
1999 sep

විමර්ශන – 1999 ජූනි /ජූලි

විමර්ශන 1999 ජූනි /ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.