විමර්ශන සඟරාව

December 4, 2018
2012 mar

විමර්ශන – 2012 මාර්තු

විමර්ශන 2012 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 feb

විමර්ශන – 2012 පෙබරවාරි

විමර්ශන 2012 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 jan

විමර්ශන – 2012 ජනවාරි

විමර්ශන 2012 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2006 dec

විමර්ශන – 2006 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2006 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2006 nov

විමර්ශන – 2006 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2006 නොවැම්බර් ( මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2006 oct

විමර්ශන – 2006 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 2006 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2006 sep

විමර්ශන – 2006 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2006 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් කියවන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2006 aug

විමර්ශන – 2006 අගෝස්තු

විමර්ශන 2006 අගෝස්තු (මෙතනින් කියවන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 3, 2018
2006 jul

විමර්ශන – 2006 ජූලි

විමර්ශන 2006 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 3, 2018
2006june

විමර්ශන – 2006 ජූනි

විමර්ශව 2006 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න)
December 3, 2018
2006 may

විමර්ශන – 2006 මැයි

විමර්ශන – 2006 මැයි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 3, 2018
2006 apr

විමර්ශන – 2006 අප්‍රේල්

විමර්ශන 2006 අප්‍රේල් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.  
December 3, 2018
2006 feb

විමර්ශන – 2006 පෙබරවාරි

විමර්ශන 2006 පෙබරවාරි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 3, 2018
2006 jan

විමර්ශන – 2006 ජනවාරි

විමර්ශන 2006 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 dec

විමර්ශන – 2008 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2008 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
November 30, 2018
2008 nov

විමර්ශන – 2008 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2008 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.