විමර්ශන සඟරාව

December 5, 2018
feb

විමර්ශන – 2011 පෙබරවාරි

විමර්ශන 2011 පෙබරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 5, 2018
jan

විමර්ශන – 2011 ජනවාරි

විමර්ශන 2011 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
dec

විමර්ශන – 2013 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2013 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
nov

විමර්ශන – 2013 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2013 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
sep

විමර්ශන – 2013 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2013 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
aug

විමර්ශන – 2013 අගෝස්තු

විමර්ශන 2013 අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
july

විමර්ශන – 2013 ජූලි

විමර්ශන   2013 ජූලි (මෙතනින් ලබා ගන්න.) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
june

විමර්ශන – 2013 ජූනි

විමර්ශන 2013 ජූනි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
apr may

විමර්ශන – 2013 අප්‍රේල් / මැයි

විමර්ශන 2013 අප්‍රේල් / මැයි (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
mar

විමර්ශන – 2013 මාර්තු

විමර්ශන 2013 මාර්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න) ‍ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
feb

විමර්ශන – 2013 පෙරවාරි

විමර්ශන 2013 පෙරවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
jan

විමර්ශන – 2013 ජනවාරි

විමර්ශන 2013 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 dec

විමර්ශන – 2012 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2012 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 nov

විමර්ශන – 2012 නොවැම්බර්

විමර්ශන 2012 නොවැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)    ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 sep

විමර්ශන – 2012 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන 2012 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.
December 4, 2018
2012 july aug

විමර්ශන – 2012 ජූලි / අගෝස්තු

විමර්ශන 2012 ජූලි / අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.