විදෙස් වාමාශිංක පක්ෂ ප්‍රකාශණ

December 28, 2018

POLITICAL ECONOMY

POLITICAL ECONOMY A Textbook issued by the Economics Institute of the Academy of Sciences of the U.S.S.R […]
December 24, 2018

The Communist International 1919 – 1943

Sections of the Comintern Introduction Founding of the Communist International, Arthur Ransome 1919 The Post-Revolutionary Crisis The […]
December 24, 2018
ussr

Russia in 1919

This book describes the economic, social and political situation Arthur Ransome saw during his visit to Russia […]
December 17, 2018
31xTkuVSRkL._SX309_BO1,204,203,200_

Communards

The Story of the Paris Commune of 1871, As Told by Those Who Fought for It. Communards: […]
November 13, 2018
kke

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය පිළිබඳව න්‍යායික […]
October 26, 2018
on stalin's economic problems p2

MARXISM AND “MARKET SOCIALISM”

MARXISM AND “MARKET SOCIALISM” (On Stalin’s “Economic Problems” Part Two)
October 26, 2018
on stalin's economic problems

ON STALIN’S “Economic Problems” Part One

read here the full article  
October 26, 2018

The Economics of Revisionism

The Economics of Revisionism The Economics of Revisionism[formerly entitled: Revisionism& Imperialism]Irish Communist OrganisationPreface to 2nd Edition The […]
February 12, 2017
RevisionismUSSR

Revisionism and the demise of the USSR

February 12, 2017
1977_Revolutionary Essays_1918_from Pravda_Bela Kun

Revolutionary Essays

From Pravda Bela Kun
February 12, 2017
1977_Long Live The 17th Anniversary_CP_Kampuchea

Long Live The 17th Anniversary

Communist Party – Kampuchea
February 12, 2017
1977_Baku Congress of the Peoples of the East (1920)_Comintern

Baku Congress of the Peoples of the East (1920)

Comintern
February 12, 2017
1976_Unemployed Councils in St. Petersburg in 1906_Sergei Malyshev

Unemployed Councils in St. Petersburg in 1906

Sergei Malyshev
February 9, 2017
1976_The Economic Aspects_Social Security_USSR_M.S. Lantsev

The Economic Aspects of Social Security in the USSR

M.S. Lantsev
February 9, 2017
1976_Khrushchev_Development of Soviet Agriculture_Martin Mc Cauley

Khrushchev and Development of Soviet Agriculture

The Virgin Land Programme (1953 – 1964) Martin Mc Cauley
February 9, 2017
1976_For Peace_Security_Cooperation and Social Progress in Europe

For Peace, Security, Cooperation and Social Progress in Europe

Document adopted by the Conference of 29th Communist workers’ parties of Europe; Berlin – 29/30th June 1976