විදෙස් වාමාශිංක පක්ෂ ප්‍රකාශණ

November 13, 2018
Supporters of the Greek Communist Party shout slogans during an election campaign rally in Athens May 2, 2012. Greece will call a snap election for May 6. REUTERS/John Kolesidis

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය […]
October 26, 2018
on stalin's economic problems p2

MARXISM AND “MARKET SOCIALISM”

MARXISM AND “MARKET SOCIALISM” (On Stalin’s “Economic Problems” Part Two)
October 26, 2018
on stalin's economic problems

ON STALIN’S “Economic Problems” Part One

read here the full article  
October 26, 2018

The Economics of Revisionism

The Economics of Revisionism The Economics of Revisionism[formerly entitled: Revisionism& Imperialism]Irish Communist OrganisationPreface to 2nd […]
February 12, 2017
RevisionismUSSR

Revisionism and the demise of the USSR

February 12, 2017
1977_Revolutionary Essays_1918_from Pravda_Bela Kun

Revolutionary Essays

From Pravda Bela Kun
February 12, 2017
1977_Long Live The 17th Anniversary_CP_Kampuchea

Long Live The 17th Anniversary

Communist Party – Kampuchea
February 12, 2017
1977_Baku Congress of the Peoples of the East (1920)_Comintern

Baku Congress of the Peoples of the East (1920)

Comintern
February 12, 2017
1976_Unemployed Councils in St. Petersburg in 1906_Sergei Malyshev

Unemployed Councils in St. Petersburg in 1906

Sergei Malyshev
February 9, 2017
1976_The Economic Aspects_Social Security_USSR_M.S. Lantsev

The Economic Aspects of Social Security in the USSR

M.S. Lantsev
February 9, 2017
1976_Khrushchev_Development of Soviet Agriculture_Martin Mc Cauley

Khrushchev and Development of Soviet Agriculture

The Virgin Land Programme (1953 – 1964) Martin Mc Cauley
February 9, 2017
1976_For Peace_Security_Cooperation and Social Progress in Europe

For Peace, Security, Cooperation and Social Progress in Europe

Document adopted by the Conference of 29th Communist workers’ parties of Europe; Berlin – 29/30th […]
February 9, 2017
1976_Documents & Resolutions_25th Congress_CPSU_2

Documents & Resolutions 02

25th Congress of the Communist Party of the Soviet Union
February 9, 2017

Documents & Resolutions 01

25th Congress of the Communist Party of the Soviet Union
February 9, 2017
1975_Programatic Proclamation_Soviet Revolutionary Communists (Bolsheviks)

Programatic Proclamation of the Soviet Revolutionary Communists (Bolsheviks)

February 9, 2017
1975_Mao's Betrayal_Wang Ming_Progress Publishers

Mao’s Betrayal

Wang Ming Progress Publishers 1975