වමේ ව්‍යාපාරයේ අනෙකුත් නායකයන්ගේ කෘති

February 18, 2017
1972_Selected Works_Vol 3_1946-1948_G. Dimitrov

Selected Works – Vol 3(1946-1948)

G. Dimitrov  
February 18, 2017
1973_Militarism & Anti-Militarism_Karl Liebknect

Militarism & Anti Militarism

Karl Liebknect 1973
February 17, 2017
කියුබාවේ සමාජවාදය හා මිනිසා

කියුබාවේ සමාජවාදය සහ මිනිසා

චේ ගෙවාරා
February 12, 2017
1975_Fragments from My Diary_Maxim Gorky

Fragments from My Diary

Maxim Gorky
February 12, 2017
1974_My Apprenticeship_Maxim Gorky

My Apprenticeship

Maxim Gorky
February 12, 2017
1976_They Shall Not Pass_Dolores Ibarruri

They Shall Not Pass

Dolores Ibarruri
February 12, 2017
1976_The Transition from Feudalism to Capitalism_Debate_Compilation

The Transition from Feudalism to Capitalism

Debate Compilation Georges Lefebvre Giuliano Procacci John Merrington Christoper Hill Eric Hobsbawn Maurice Dobb Paul Sweezy Kohachiro […]
February 9, 2017
1976_Poems (1913-1956)_Bertolt Brecht

Poems

Bertolt Brecht 1976
February 9, 2017
1976_Lectures on Fascism_Palmiro Togliatti

Lectures on Fascism

Palmiro Togliatti
February 9, 2017
1976_Ireland Her Own_An Outline of the Irish Struggle_T.A._Jackson

Ireland Her Own

An Outline of the Irish Struggle T.A. Jackson
February 9, 2017
1976_History of the Paris Commune of 1871_Lissargay

History of the Paris Commune of 1871

Lissargay
February 9, 2017
1976_Capitalism and After_George Thompson

Capitalism and After

George Thompson
February 9, 2017
1975_The Russian Revolution & the Soviet State_1917-1921_Martin McCauley

The Russian Revolution & the Soviet State (1917-1921)

Martin McCauley  
February 9, 2017
1975_The Long Resistance_Nguyen Khac Vien

The Long Resistance (1858 – 1975)

Nguyen Khac Vien
February 9, 2017
1974_Khrushchev Remembers_V_2

Khrushchev Remembers Vol 2

February 8, 2017
1974_Fundamentals of Political Economy_1_WG_Shangai_1974

Fundamentals of Political Economy

WG Shangai