මාක්ස්/එංගල්ස් කෘති

February 16, 2017
පවුල පෞද්ගලික දේපල-1

පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස්
February 16, 2017
වානරයා

වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේ දී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් නියමුවා ප්‍රකාශනය මෙතනින් කියවන්න
February 16, 2017
කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම

කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස්
February 16, 2017
සමාජවාදය මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාවට

සමාජවාදය මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාවට

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගලස්
February 16, 2017
Communist party

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රකාශනය

කාල් මාක්ස් ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශය විසින් මුද්‍රිත පිටපත මෙතනින් කියවන්න
February 16, 2017
Marx_The_Civil_War_in_France (1)

The Civil War in France

The Paris Communist Uprising of 1871 Karl Marx
February 16, 2017
Socialism Utopian and Scientific

Socialism: Utopian and Scientific

Friedrich Engels Written between January and March of 1880
February 16, 2017
Communist Manifesto

Manifesto of the Communist Party

By Karl Marx and Frederick Engels February 1848
February 16, 2017
marks capital vol1

Capital Vol 3

A Critique of Political Economy Karl Marx Volume III The Process of Capitalist Production as a Whole […]
February 16, 2017
Capital Vol2

Capital Vol. 2

A Critique of Political Economy Volume 2 Karl Marx Edited by Friedrich Engels
February 16, 2017
Capital Vol01

Capital Volume 1

A Critique of Political Economy Volume 1 Book one – The Process of the Production capital Karl […]