විමර්ශන – 2019 මැයි

Revolution, people protest against government, man fighting for rights, silhouettes of hands up in the sky, threat of war
What Are the Origins of May Day?
May 10, 2019
rsz_school-of-athens-raphael-2
ප්ලේටෝගේ ජනරජය (Plato’s Republic)
May 13, 2019
Show all

විමර්ශන – 2019 මැයි

විමර්ශන මැයි

විමර්ශන – 2019 මැයි

මෙතනින් ලබා ගන්න

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.