සමාජවාදී කාන්තා සංගමය සංවිධානය කළ රෝසා ලක්සම්බර්ග් 100 වැනි සමරුවේදී ජවිපෙ ප‍්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා කළ කතාව…

US Flag Around the Earth --- Image by © Images.com/Corbis
ගැත්තාගෙන් සමාවක් නැත
February 18, 2019
rsz_img_2273-970x728
සාහිත්‍යකරුවාගේ තෝතැන්න සමාජවාදයයි
February 18, 2019
Show all

සමාජවාදී කාන්තා සංගමය සංවිධානය කළ රෝසා ලක්සම්බර්ග් 100 වැනි සමරුවේදී ජවිපෙ ප‍්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා කළ කතාව…

Tilvin Silva speaks at ‘Rosa Luxamberg’ Commemoration Day on 24.01.2019