රැස් කරව් ඥාන ධන

Diverse Multiethnic People with Different Jobs
වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේ දී ශ්‍රමය ඉටුකළ කාර්යභාරය
December 20, 2018
ussr
Russia in 1919
December 24, 2018
Show all

රැස් කරව් ඥාන ධන

rsz_1200-353068-importance-of-education2

 

උගනිව්…

සරලම දේ උගනිව්…

තොප යුගය එළඹ ඇත…

ඉගෙනුමට පමා නැත…

උගනිව්.

අයනු ආයනු

ඒ මදි බව සැබැවි…

එහෙත් උගනිව් හෝඩිය…

අධෛර්යමත් නොවව්…

දියත් කරව් නැණ නැව…

කරව් තරණය – විදු සයුර අපරිමිත

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

අනාථය හදාරව – අනාථාගාරයෙහි

සිරකරුව හදාරව – බන්ධනාගාරයෙහි

ගෘහණියනි හදාරව – කුස්සියෙහි

හැට පිරුණත් හදාරව…

ඉහට වහළක් නැතත් සොයව් විදුහල…

ගත වෙව්ලන සීතලෙන්

මොළවව් ඥාන අග්නිය…

සා පිපාසා පහරන

ගනිව් පොත සුරතට

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

නොබා විමසව – සොහොයුරනි…

නොවිකිණෙව් උන්හට…

බලා තමා දෙස

නොදත් බව දැනගනිව්…

හොය හොයා නොදත් දේ

රැස් කරව් ඥාන ධන…

උදුරාගනිව් නායකත්වය…!

බර්ටෝල්ඞ් බ්‍රෙෂ්ට්