වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

දේශයේ හෘදසාක්ෂිය
හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල
February 17, 2017
Strengthening Solidarity with Cuba
Strengthening Solidarity with Cuba
February 17, 2017
Show all

වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්!

වියට්නාම් විප්ලවය

1978 සැප්තැම්බර් 06 වෙනි දින රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී “වියට්නාම් විප්ලවය ආරක්ෂා කරව්“ යන මැයෙන් පවත්වන ලද දේශනය
වියට්නාම් විප්ලවය