වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේ දී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය

කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම
කොමියුනිස්ට්වාදයේ මූලධර්ම
February 16, 2017
පවුල පෞද්ගලික දේපල-1
පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි
February 16, 2017
Show all

වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේ දී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය

වානරයා