තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7

Lenin-8
තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 8
February 6, 2017
Lenin-6
තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6
February 6, 2017
Show all

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7

Lenin-7

රුසියාවේ රට වැසියන් වෙත
ජනතාව වෙත
තරඟ සංවිධානය කරන්නේ කෙසේද?
වැඩකරන හා සූරාකනු ලබන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය
Lenin-7