විමර්ශන – 2011 දෙසැම්බර්

විමර්ශන – 2011 නොවැම්බර්
December 5, 2018
Neo-Liberalism – නව ලිබරල්වාදය
December 6, 2018
Show all

විමර්ශන – 2011 දෙසැම්බර්

විමර්ශන

2011 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.