තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 5

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 6
February 6, 2017
තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 4
February 6, 2017
Show all

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 5

විදේශයෙහි සිට එවූ ලියුම්
වර්තමාන විප්ලවයේදී නිර්ධන පංතියට පැවරෙන තර්තව්‍යයන්
අපගේ විප්ලවයේදි නිර්ධන පන්තියට පැවරෙන කර්තව්‍යයන්
සම්මුති ගැන
ළඟ එන මහා විපත හා එයට විරුද්ධව සටන් කරන හැටි
Lenin-5