‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

රතු ඔක්තෝබරයේ පාඩම්
February 17, 2017
කලාව ජීවිතය හා සමාජය
February 17, 2017
Show all

‘අප මරා දැමුවද අප නගන හඬ සදා නොමියෙනු ඇත‘

රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා විසින් අපරාධ යුක්ති විනිශ්චය කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිඛිත කරුණු දැක්වීම
අප මරා දැමුවද